funny jokes in marathi

funny jokes in marathi language 2019

funny jokes in marathi language पुणेरी स्त्रीे ने एकदा शंकराला प्रसन्न केले….funny jokes in marathi language शंकर :— मी प्रसन्न झालो आहे.. एक वरदान माग. स्त्री :— मला तीन वरदान पाहिजेत.. शंकर :— देतो. पण एका अटिवर… तुला जे देईन त्याच्या दहापट मी तुझ्या सासूला देईन… ( शंकराला वाटले ती निरूत्तर होइल.. ?) स्त्री :— …

funny jokes in marathi language 2019 Read More »